Optio och vårt syfte

Optio startades i februari år 2012 för att lösa problemet med att vissa människor i Sverige inte får hjälp genom en god man eller förvaltare trots att de har rätt till det. Även om Optio hjälper många finns det fortfarande ett stort problem med att alla i behov av god man och förvaltare inte får den hjälp de har rätt till. Vi hjälper människor med att bevaka deras ekonomiska och rättsliga angelägenheter.

 • Professionell privat förvaltarenhet

  Det har före Optios tillkomst inte funnits professionella gode män och förvaltare bortsett från enskilda personer som åtagit sig en större mängd uppdrag själva samt kommunala förvaltarenheter. De absolut flesta personer som har god man och förvaltare har idag en lekman som hjälper dem med ekonomiska och rättsliga angelägenheter. Men, då uppdraget som god man och förvaltare inte sällan är ett komplext ekonomiskt och rättsligt uppdrag idag finns det också ett behov av professionella ställföreträdare (gode män och förvaltare).

 • Intressebevakare

  Medarbetarna hos Optio som åtar sig uppdrag som god man och förvaltare kallas intressebevakare.De huvudmän som får en professionell ställföreträdare genom Optio har också indirekt hjälp av administration samt ekonomisk och juridisk kompetens som intressebevakarna har tillgång till inom Optio.

 • Optio – en byrå

  Vi får ofta frågor om hur det fungerar med en privat förvaltarenhet. Optios medarbetare åtar sig uppdrag som vilken annan person som åtar sig ett uppdrag som god man eller förvaltare. Enda skillnaderna är dels att Optios medarbetare är god man och förvaltare till yrket, dels att arvodet som medarbetaren får går in i Optio och lön, skatter, arbetsgivaravgifter m.m. betalas av Optio. Så, Optio fungerar som en advokatbyrå gör. Medarbetare från Optio får, likt en advokat, ett uppdrag från tingsrätten (vid byte dock från överförmyndaren). Likt advokaten får arvodet utbetalt till advokatbyrån, får Optios intressebevakare arvodet utbetalt till Optio. Detta på grund av att uppdraget har en naturlig anknytning ställföreträdarens näringsverksamhet, precis på samma sätt som advokaten, jmf Lst meddelande 2012-08-29, 203-18950-12.

 • Optios uppdrag – att utföra uppdragen på ett korrekt sätt

  Vi brinner för att våra huvudmäns rättigheter! Men, vårt uppdrag är att utföra uppdraget som god man och förvaltare på ett korrekt sätt. Det är viktigt att huvudmannen (den person som har en god man eller förvaltare) känner trygghet i att vi finns där, men samtidigt också behåller sin integritet och frihet i den utsträcknings som är möjlig.

 • Ibland får Optio obefogad kritik – detta är faktiskt naturligt

  Optios intressebevakare åtar sig en del uppdrag där ingen annan person, lekman eller professionell, vill åta sig uppdraget för att det är för svårt eller komplicerat. Ibland beror det på att huvudmannen absolut motsätter sig förvaltarskap. Ibland handlar det om att någon nära huvudmannen inte vill att någon ska få insyn eller kunna hantera huvudmannens ekonomi. Det händer i dessa uppdrag att Optio får obefogad kritik för att vi ska släppa uppdraget. Vi anser inte att kritik och hot ska göra att våra huvudmän inte ska få hjälp! Tycker du?!

  I de få fall obefogad kritik riktas (inte sällan genom media eller att någon försöker kontakta alla våra övriga huvudmän) är det ofta en anhörig eller närstående till en av våra huvudmän som riktar stark kritik mot Optio eller Optios intressebevakare. Det handlar nästan uteslutande om att vi i uppdragen, för att skydda vår huvudman, stryper tillgången till huvudmannens pengar. Men ibland handlar det även om andra saker.

  Vi vill dock vara tydliga! Optio står alltid under tillsyn av överförmyndaren. Om någon anser att vi gjort fel välkomnar vi att man kontaktar överförmyndaren så att de får reda ut saken. Har någon synpunkter på hur överförmyndaren utövar tillsyn bör man vända sig till länsstyrelsen.