Frågor som överförmyndare har/haft till Optio

Har du ytterligare någon fråga till oss, tveka inte att kontakta oss på kontakt@optio.se så återkommer vi snarast till dig.

Här nedan har vi samlat många av de frågor som vi ofta får av överförmyndare.

Vanliga frågor från överförmyndaren

Varför upphandlas inte Optio av kommuner? Anledning till att Optio inte upphandlas av kommuner är att det är huvudmannen som är uppdragsgivare, inte kommunen. Därmed faller saken inte under upphandlingsreglerna.
Hur besöker Optios medarbetare sina huvudmän?

Optios intressebevakare besöker sina huvudmän i den utsträckning som behövs för uppdraget. Vanligtvis ser intressebevakaren till att det finns personer kring huvudmannen som stöttar upp i vardagen. Initialt kan besöken vara fler för att få ordning i uppdraget.

Vanligtvis besöker intressebevakarna sina huvudmän två till tre gånger per år. Men, de har ofta mycket tät kontakt med sina huvudmän genom andra kanaler som mejl och telefon, samt tät kontakt med personer kring huvudmännen. Det finns även huvudmän som inte vill ha besök och huvudmän som vi inte får besöka. Även i de sistnämnda fallen kontrollerar intressebevakarna alltid och regelbundet hur boendesituation, vård, m.m. ser ut för huvudmannen och att de runt huvudmannen gör det som de ska göra.

Värt att notera är:

- mobiltelefon, Skype, Facetime, sms, mejl - inget av det fanns vid tiden då lagstiftaren i förarbeten nämnde att huvudmannen bör ha ett besök per månad av sin god man,
- vissa huvudmän vill inte ha besök,
- vissa huvudmän bör inte besökas på grund av säkerhet.

Optios intressebevakare arbetar under 1 månad. Därefter faktureras, normalt, kommunen. Efter årsskiftet tas sedan sedvanligt beslut av överförmyndarenheten om det är kommunen eller den enskilde som ska stå kostnaden för arvodet. Om den enskilde själv betalar arvodet så kostar det normalt huvudmannen mycket lite, då den stora delen av arvodet betalas av Försäkringskassan genom merkostnadsersättningen.

Optio har två arvoderingskategorier. Arvodeskategorierna utgår från att överförmyndaren som förordnar Optios intressebevakare anser att arvodena är skäliga. B-arvode avser hos Optio normala uppdrag och nivån är 3 065 kronor per månad och uppdrag. I vissa särskilt komplicerade uppdrag är arvodet 5 650 kronor per månad och uppdrag under de 6 första månaderna (detta kommuniceras alltid med överförmyndaren så att en samsyn finns kring detta).

I arvodet ingår allt, även kostnader hänförda till uppdragets utförande. Arvodet till Optio är enligt dom från Högsta förvaltningsdomstolen i mål 1232-22 den 16 dec 2022 undantagen momsplikt, således tillkommer inte heller någon moms på arvodet.

Det är viktigt för Optio att överförmyndaren alltid har samma syn på arvodet på uppdragen som Optio och därför följer arvoderingen i linje med SKR:s (tidigare SKL:s) Riktlinjer rörande arvoden. Optio har vid ett antal gånger fått rätt i domstol rörande arvodets skälighet, bland annat vid två tillfällen i Linköpings tingsrätt.

Det är Optios syfte – att verka för att alla i behov av god man och förvaltare också ska få hjälp. Sedan starten för snart 11 år sedan har Optios medarbetare inte avböjt ett enda uppdrag.
Några frågor som aktualiseras i praktiken.

- driver kommunala förvaltare frågor lika hårt mot sin egen arbetsgivare?
- är överförmyndaren mer förlåtande mot kommunala förvaltare?
- anmäler kommunal personal på boende m.m. kommunala förvaltare till överförmyndare om det finns brister?

Hela balansen mellan det offentliga – och den enskilde medborgarens rättssäkerhet rubbas. Hur ska förtroendet för det offentliga kunna upprätthållas och hur ska saklighet och opartiskhet garanteras (RF 1:9)? Låt god man och förvaltare fortsätta vara ett civilrättsligt institut. Vi bör närma oss nationella och internationella värderingar, som t.ex. CRPD stadgar, om allas lika värde och delaktighet i samhället, inte utöka klyftor mellan de som kan värna och hävda sina rättigheter och de som är beroende av hjälp av andra.

Optio tycker ändå att kommuner som idag har kommunala förvaltarenheter visar på att de vill hjälpa alla i sin kommun. Optio verkar i ett flertal kommuner som har förvaltarenheter. Detta då kommunala tjänstemän inte vill eller anser kunna ta alla uppdrag, förvaltarenheterna blir "fulla" med uppdrag eller personal hos de kommunala förvaltarenheterna blir sjukskriva eller slutar. Det är inte heller alltid lämpligt att bo på den ort där uppdrag utförs om det förekommer t ex hot.

Optio startades i februari år 2012.
För att lösa problemet med att vissa personer i behov av godman/förvaltare inte får hjälp då lekmän (och även kommunala förvaltarenheter!) inte vill åta sig uppdrag för vissa personer. Det kan röra sig om hot, risk för våld, stora tillgångar eller i övrigt komplexa områden. Grundaren arbetade som förvaltningsjurist vid Överförmyndarförvaltningen i Västerås stad. Västerås kommun utredde frågan och man kom fram till att kommunal förvaltarenhet både stred mot kommunallagen (inte en kommuns uppgift att vara god man/förvaltare) och att det inte ansågs rätt att bygga in ett jäv för en god man/förvaltare – går inte att komma ifrån när någon är anställd i kommunen.

… fler vanliga frågor.

Optio startades i februari år 2012.
För att lösa problemet med att vissa personer i behov av godman/förvaltare inte får hjälp då lekmän (och även kommunala förvaltarenheter!) inte vill åta sig uppdrag för vissa personer. Det kan röra sig om hot, risk för våld, stora tillgångar eller i övrigt komplexa områden.
Optio startades då Peter Sporrstedt, då förvaltningsjurist vid Överförmyndarförvaltningen i Västerås stad, försökte hitta en lösning på att hitta personer som ville åta sig uppdrag där lekmän inte vill åta sig uppdragen. Västerås kommun utredde frågan och man kom fram till att kommunal förvaltarenhet både stred mot kommunallagen (inte en kommuns uppgift att vara god man/förvaltare) och att det inte ansågs rätt att bygga in ett jäv för en god man/förvaltare – går inte att komma ifrån när någon är anställd i kommunen.
Ja, de anställda vid Optio som åtar sig uppdrag som gode män och förvaltare förordnas personligen, precis som lekmän, och är personligt ansvarig för uppdragen. Däremot är de genom Optio bättre försäkrade än vad lekmän är. Föräldrabalken gäller precis som vanligt, självfallet. Svea hovrätt har i dom 9977-18 fastslagit att Optios verksamhet följer gällande rätt.
Intressebevakarna sitter också normalt på kontoret, när de inte är ute och reser. Men, övrig personal åtar sig inte uppdrag som god man och förvaltare.
Intressebevakarna sitter också normalt på kontoret, när de inte är ute och reser. Men, övrig personal åtar sig inte uppdrag som god man och förvaltare.
Det är främst förvaltaruppdrag, men det finns även godmanskap som är av mer besvärlig/komplex karaktär. Det kan röra sig om t ex personer runt huvudmannen som är besvärliga eller hotfulla.
Optio arbetar med intressebevakare, som är förordnade och utför uppdragen. Administration som hjälper intressebevakarna med allt som inte endast intressebevakarna kan göra (t ex bankärenden). Experter, jurister/ekonomer och externa resurser (t ex advokater) som stöttar upp i uppdragen när det finns behov. Arbetet är mycket strukturerat och det finns uppbyggda digitala verktyg som effektiviserar och säkerställer kvaliteten i uppdragen.
Det fungerar mycket bra. I vissa kommuner har Optio många huvudmän och i andra färre. Intressebevakarna ansvarar vanligtvis för olika kommuner och dessa organiseras så att så att det blir så geografiskt effektivt som möjligt för besök. Även bra för intressebevakarna att ”lära känna” sin kommun (t ex kontakter inom socialtjänst, boenden, rättspsykiatri, m.m.).
Optio arbetar både med interna rutiner och har samarbete med Polisen och säkerhetsbolag för att säkerställa säkerheten för samtliga anställda. Mer än så kan vi tyvärr inte säga om vårt säkerhetsarbete.
Det beror helt på huvudmannen och huvudmannens situation. Vanligtvis i boendet, men det kan även vara på andra platser. Men självklart är det viktigt att kontrollera att huvudmannens boende, så att huvudmannen har det bra (i den mån det är möjligt, vilket det inte alltid är).
Det är kontorslokal som är modernt anpassad för verksamheten.
Intressebevakarna har plats på kontoret om de önskar och flera av dem är på kontoret dagligen (bortsett från när de reser). Ibland arbetar de hemma.
Vi har idag 18 anställda. Vi har två timanställda och övriga är tillsvidareanställda.
Det är mycket varierande. Vi har de som inte har högre utbildning och de som har högre utbildning inom beteendevetenskap, ekonomi och juridik.
Optio är när det rör antal uppdrag per intressebevakare uppbyggt på finländsk modell att varje intressebevakare ska ha 67 uppdrag. Idag, efter dom från Svea hovrätt (som anser att 73 uppdrag är för mycket, men 72 är okej) ska ingen anställd, som har fullt med uppdrag, mer än 67 uppdrag. De flesta intressebevakare hos Optio har maximalt 45 uppdrag. Då ska man dock komma ihåg att varje intressebevakare har personer som hjälper dem och dessutom andra stödfunktioner kring dem. Så det innebär att arbetsbelastningen snarare ligger runt 25 - 30 huvudmän per intressebevakare i arbetsbelastning. I sammanhanget måste man även komma ihåg att de arbetar heltid med detta. Det går inte jämföra med vad lekmän kan klara av. Hjälp i uppdragen av andra, struktur, erfarenhet och digitala verktyg gör mycket stor skillnad. Trovärdighet är det Optios arbete vilar på – därför skulle vi aldrig åta oss fler uppdrag än vad vi klarar av. Diskussionen med antal huvudmän per blir ofta felaktig. Dels beror det självklart på hur arbetet är organiserat och hur väl man kan arbetet, dels på hur komplicerat uppdraget är.
Intressebevakare kallas de som åtar sig uppdrag som god man och förvaltare. Anledningen till detta är att de först kallades ställföreträdare och det blev otydligt om de var ställföreträdare för Optio (vilket de ju INTE är). Dessutom tycker vi att intressebevakare är ett mer adekvat och positivt betonat namn än god man.
Optio är lite uppbyggd som en advokatbyrå. Intressebevakarna är självständiga och suveräna, men det hjälper varandra genom erfarenhetsutbyte, tips, idéer och att lösa problem som någon har.
Precis som en advokatbyrå så fakturerar företaget (antingen kommunen eller huvudmannen) och de anställda får lön. I mål 1232-22 som avgjordes 2022-12-16 beslutar Högsta förvaltningsdomstolen att: - Optio är en av Sverige erkänd organisation. - När Optio fakturerar så är tjänsterna undantagna från momsplikten.
Optio förbereder entledigandet så mycket det går och ger alltid förslag på annan god man/förvaltare hos Optio som kan åta sig uppdraget. Sedan är det upp till överförmyndaren, enligt föräldrabalken, att besluta vem som ska förordnas.
Den stora utmaningen Optio har haft är att rekrytera personer som klarar av uppdragen. Optio har verkat i snart 11 år och i början hade vi några personer som inte kände att de klarade av uppdragen. Det är de senaste åren ovanligt att intressebevakare slutar hos Optio.
Rekryteringen är det svåraste och det viktigaste Optio alltid står inför. Vi är därför mycket måna när vi rekryterar, alla anställda. Om någon inte skulle fungerar skulle vi tillsammans hjälpas åt för att hitta ny roll för medarbetaren eller avbryta anställningen, i enlighet med de regler som finns för anställning.
Man får arbeta med att hjälpa personer som ingen annan vill hjälpa. Det är våra främsta drivkraft. Det är ett fritt arbete och vi har fin sammanhållning inom Optio.
Uppdragen är inte sällan mycket betungande, med inslag av; förolämpningar, hot, enstaka våldsincidenter, m.m. Ibland blir det mycket resor. Det som dock ofta är tyngst för Optios medarbetare är att vi ibland får obefogad kritik från anhöriga, huvudmän och andra som inte vill att vi t ex stryper tillgång på pengar.
Det är vardag att det uppkommer problem. Men, på Optio har vi ett uttryck: Vi ska inte kunna allt, men vi ska vara bäst på att ta reda på allt. Problem kommer i alla former; hot, juridiska klurigheter, svåra situationer i uppdragen och hur det ska lösas, etc.
Vi är måna om att ha en bra relation till alla de överförmyndarenheter vi står under tillsyn av. Vi upplever aldrig att vi blir förfördelade utan tvärt om ställer överförmyndarenheterna ofta större krav på oss än lekmän/kommunala förvaltarenheter. Det håller oss på tårna och gör oss bättre.
Intressebevakarna har kontakt med överförmyndarenheterna i uppdragen. Eftersom det ofta är mer besvärliga uppdrag som det handlar om informerar de ofta överförmyndarenheterna mer och oftare än lekmän normalt gör, men det beror på vad överförmyndarenheterna önskar och hur uppdragen är i sin karaktär. Kontakter från överförmyndarna rörande faktureringen och arvoderingen görs med Optios kontor centralt. Är det av mer övergripande karaktär tas kontakten ofta med ledningen (kontorschef eller chefjurist). Om det finns behov av nya uppdrag skickas ett mejl till kontakt@optio.se så får överförmyndarenheten oftast svar samma dag och djupare kontakt snarast av intressebevakare som kan tänkas åta sig uppdraget.