Frågor som överförmyndare har/haft till Optio

Har du ytterligare någon fråga till oss, tveka inte att kontakta oss på kontakt@optio.se så återkommer vi snarast till dig.

Här nedan har vi samlat frågor som vi ofta får av kommunens överförmyndare.

Vanliga frågor från överförmyndaren

Varför upphandlas inte Optio av kommuner? Anledning till att Optio inte upphandlas av kommuner är att det är huvudmannen som är uppdragsgivare, inte kommunen. Därmed faller saken inte under upphandlingsreglerna.
Hur besöker Optios medarbetare sina huvudmän?

Optios intressebevakare besöker sina huvudmän i den utsträckning som behövs för uppdraget. Vanligtvis ser intressebevakaren till att det finns personer kring huvudmannen som stöttar upp i vardagen. Initialt kan besöken vara fler för att få ordning i uppdraget.

Vanligtvis besöker intressebevakarna sina huvudmän två till tre gånger per år. Men, de har ofta mycket tät kontakt med sina huvudmän genom andra kanaler som mejl och telefon, samt tät kontakt med personer kring huvudmännen. Det finns även huvudmän som inte vill ha besök och huvudmän som vi inte får besöka. Även i de sistnämnda fallen kontrollerar intressebevakarna alltid och regelbundet hur boendesituation, vård, m.m. ser ut för huvudmannen och att de runt huvudmannen gör det som de ska göra.

Värt att notera är:

- mobiltelefon, Skype, Facetime, sms, mejl - inget av det fanns vid tiden då lagstiftaren i förarbeten nämnde att huvudmannen bör ha ett besök per månad av sin god man,
- vissa huvudmän vill inte ha besök,
- vissa huvudmän bör inte besökas på grund av säkerhet.

Optios intressebevakare arbetar under 1 månad. Därefter faktureras, normalt, kommunen. Efter årsskiftet tas sedan sedvanligt beslut av överförmyndarenheten om det är kommunen eller den enskilde som ska stå kostnaden för arvodet. Om den enskilde själv betalar arvodet så kostar det normalt huvudmannen mycket lite, då den stora delen av arvodet betalas av Försäkringskassan genom merkostnadsersättningen.

Optio har två arvoderingskategorier. Arvodeskategorierna utgår från att överförmyndaren som förordnar Optios intressebevakare anser att arvodena är skäliga. B-arvode avser hos Optio normala uppdrag och nivån är 3 065 kronor per månad och uppdrag. I vissa särskilt komplicerade uppdrag är arvodet 5 650 kronor per månad och uppdrag under de 6 första månaderna (detta kommuniceras alltid med överförmyndaren så att en samsyn finns kring detta).

I arvodet ingår allt, även kostnader hänförda till uppdragets utförande. Arvodet till Optio är enligt dom från Högsta förvaltningsdomstolen i mål 1232-22 den 16 dec 2022 undantagen momsplikt, således tillkommer inte heller någon moms på arvodet.

Det är viktigt för Optio att överförmyndaren alltid har samma syn på arvodet på uppdragen som Optio och därför följer arvoderingen i linje med SKR:s (tidigare SKL:s) Riktlinjer rörande arvoden. Optio har vid ett antal gånger fått rätt i domstol rörande arvodets skälighet, bland annat vid två tillfällen i Linköpings tingsrätt.

Det är Optios syfte – att verka för att alla i behov av god man och förvaltare också ska få hjälp. Sedan starten för snart 11 år sedan har Optios medarbetare inte avböjt ett enda uppdrag.
Några frågor som aktualiseras i praktiken.

- driver kommunala förvaltare frågor lika hårt mot sin egen arbetsgivare?
- är överförmyndaren mer förlåtande mot kommunala förvaltare?
- anmäler kommunal personal på boende m.m. kommunala förvaltare till överförmyndare om det finns brister?

Hela balansen mellan det offentliga – och den enskilde medborgarens rättssäkerhet rubbas. Hur ska förtroendet för det offentliga kunna upprätthållas och hur ska saklighet och opartiskhet garanteras (RF 1:9)? Låt god man och förvaltare fortsätta vara ett civilrättsligt institut. Vi bör närma oss nationella och internationella värderingar, som t.ex. CRPD stadgar, om allas lika värde och delaktighet i samhället, inte utöka klyftor mellan de som kan värna och hävda sina rättigheter och de som är beroende av hjälp av andra.

Optio tycker ändå att kommuner som idag har kommunala förvaltarenheter visar på att de vill hjälpa alla i sin kommun. Optio verkar i ett flertal kommuner som har förvaltarenheter. Detta då kommunala tjänstemän inte vill eller anser kunna ta alla uppdrag, förvaltarenheterna blir "fulla" med uppdrag eller personal hos de kommunala förvaltarenheterna blir sjukskriva eller slutar. Det är inte heller alltid lämpligt att bo på den ort där uppdrag utförs om det förekommer t ex hot.

Optio startades i februari år 2012.
För att lösa problemet med att vissa personer i behov av godman/förvaltare inte får hjälp då lekmän (och även kommunala förvaltarenheter!) inte vill åta sig uppdrag för vissa personer. Det kan röra sig om hot, risk för våld, stora tillgångar eller i övrigt komplexa områden. Grundaren arbetade som förvaltningsjurist vid Överförmyndarförvaltningen i Västerås stad. Västerås kommun utredde frågan och man kom fram till att kommunal förvaltarenhet både stred mot kommunallagen (inte en kommuns uppgift att vara god man/förvaltare) och att det inte ansågs rätt att bygga in ett jäv för en god man/förvaltare – går inte att komma ifrån när någon är anställd i kommunen.